Policy

Kvalitetspolicy

Kvalitet är i alla led en grundförutsättning i vår affärsstrategi. I den konkurrensutsatta larminstallationsbranschen är precision och service ett absolut krav. Vår kvalitetspolicy är till för att påtala det mest grundläggande i vår verksamhet vilket är avgörande för hur vi skall uppfattas på marknaden. Alla medarbetare skall därför känna till policyn och förstå dess innebörd.

 • Produkter och tjänster skall levereras med en kvalitet som motsvarar kundens behov och mer än väl dennes förväntningar.
 • Kvalitén skall kännetecknas av bästa tekniska säkerhetslösningar till konkurrenskraftiga priser levererade med hög service och kompetens.
 • Kvalitetsledningssystemet skall stödja utvecklingen av företaget och våra medarbetare. Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för den totala kvalitén.
 • Alla medarbetare inom företaget har ansvar för kvalitén och är skyldiga att verka för att uppfylla och utveckla kvalitetskraven samt medverka till ständiga förbättringar.
 • Alltid lämna arbetsplatsen städad, dvs. löst material som kabel och emballage tas med för återvinning eller lämnas på anvisad plats hos kund

Miljöpolicy

Vårt företag har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy utarbetats. Policyn skall genomsyra all verksamhet vilket är avgörande för hur vi skall uppfattas på marknaden. Alla medarbetare skall därför känna till policyn och förstå dess innebörd.

 • Bolagets verksamhet skall bedrivas så att möjligheter och risker alltid betraktas utifrån ett miljöperspektiv och sträva efter att minimera och förebygga alla typer av föroreningar.
 • Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen och vara en naturlig del av företagets hela verksamhet.
 • Produkter och tjänster skall alltid levereras med hänsyn till hälsa och miljö och med god marginal uppfylla gällande lagstiftning.
 • Alla medarbetare inom företaget har ansvar för miljön och är skyldiga att verka för att uppfylla och utveckla miljökraven samt medverka till ständiga förbättringar.

Säkerhetspolicy

Som säkerhetsföretag är det avgörande för oss att ha våra kunders förtroende. Som arbetsgivare är det avgörande för oss att våra anställda känner trygghet när arbetet utförs. Vår policy syftar till att tydliggöra företagets och varje medarbetares ansvar i det löpande säkerhetsarbetet. Alla medarbetare skall därför känna till policyn och förstå dess innebörd.

 • Vårt säkerhetsarbete skall vara ett stöd som gör att rutiner och arbetsmetoder i verksamheten utvecklas och både ger en hög och en rationell verksamhetsnivå.
 • Inriktningen på säkerhetsarbetet skall vara att förebygga risker genom kostnadseffektiva säkerhetslösningar inom såväl fysisk säkerhet, personsäkerhet, IT-säkerhet som administrativ säkerhet.
 • I samarbete med våra kunder skall vi verka för en trygg och säker arbetsmiljö och därför i samråd planera, informera och vid behov utbilda om hot, risker och säkerhetsrutiner.
 • Varje medarbetare skall ta ansvar för sin funktion i säkerhetsarbetet och se incidentrapporteringen som en naturlig del i vardagen.